درباره شرکت تامین نهاده ایران:

– افزایش کیفیت محصولات و خدمات در کشاورزی در کنار کاهش هزینه ها در هر دو بخش کشاورزی بازرگانی

– تنظیم حداقلی بازار کشاورزی در نتیجه کنترل میزان تولید ، ذخیره سازی ، واردات و صادرات محصولات کشاورزی

– سوق دادن بازار کشاورزی به سمت دانش نوین فناوری اطلاعات

– اتصال حلقه های گمشده بین کشاورزی و بازرگانی جهت افزایش اعتبار در بازار جهانی و…