منشور رفتار حرفه ای سازمان تامین نهاده ایران

مقدمه:

بانک‌کشاورزی‌همواره‌با‌تکیه‌بر‌اصول‌اخالق‌اسالمی‌و‌حرفهای به‌دنبال‌ارزش‌آفرینی‌برای‌ذینفعان‌خود‌
میباشد. بر‌این‌اساس‌منشور‌رفتار‌حرفه‌ای، خطوط‌راهنما‌برای‌رفتار‌یکپارچه‌و‌منسجم‌مجموعه‌بانک‌ارائه‌می‌نماید‌
که با هدف‌رشد‌و‌تعالی‌سازمانی‌و به‌منظور احترام‌به‌قوانین،‌مقررات‌و‌استانداردها،‌حفظ‌حقوق‌مشتریان‌و‌افزایش‌
اعتماد‌ذینفعان‌بانک، ایجاد‌محیط‌کاری امن‌و‌به‌دور‌از‌فعالیت‌های‌غیر‌قانونی و‌فضای‌رقابتی‌سالم با‌سایر‌بانک‌ها،‌
اصول ‌کلی ‌را ‌ارائه ‌مینماید. این ‌اصول ‌شامل ‌رعایت‌قوانین ‌و ‌مقررات، ‌مسئولیت‌پذیری، سالمت‌اداری، ‌رعایت‌
احترام،‌ترویج‌صداقت‌و‌درستی،‌ترویج‌عدالت‌و‌برابری،‌اعتماد‌آفرینی‌و‌پاسخگویی،‌مسئولیت های اجتماعی‌بانک‌و‌
حفاظت‌از‌محیط‌زیست‌می‌باشند.
این‌سند‌بر‌اساس بند‌1-5 خط‌مشی‌تطبیق‌بانک‌کشاورزی‌مصوب‌مورخ‌23/08/1398 هیات‌مدیره‌بانک‌و‌
مواد 95 و‌98 دستورالعمل‌بازسازی‌ساختار‌مالی‌بانک‌های‌دولتی‌و‌الزامات‌ناظر‌بر‌حاکمیت‌شرکتی‌در‌بانک‌های‌
دولتی مصوب ‌شورای ‌پول ‌و ‌اعتبار که ‌متضمن ‌تصویب ‌منشور ‌رفتار ‌حرفه ‌ای ‌کارکنان ‌توسط ‌هیئت ‌مدیره ‌بانک‌
میباشد،‌تنظیم‌شده‌است،‌که‌الزم‌است‌از‌طرف‌همه‌همکاران‌مورد‌توجه‌و‌عمل‌قرار‌گیرد.

1 -مسئولیت پذیری و پاسخگویی
کارکنان ‌بانک‌در ‌قبال ‌رفتارها ‌و ‌تصمیمات‌خود ‌مسئول ‌میباشند. چنانچه ‌اقدامیخالف ‌قانون و ‌مقررات
انجام‌دهند‌بایستی‌پاسخگو‌بوده‌و‌عدم‌آگاهی‌به‌قوانین‌و‌مقررات‌بانک، رافع‌مسئولیت‌آنها‌نمی‌باشد.‌کارکنان‌عالوه‌
بر‌آگاهی‌از‌قوانین‌و‌مقررات‌مربوط‌به‌فعالیت‌های‌شغلی‌خود،‌بایستی‌از‌تطابق‌اقدامات‌خود‌با‌اصول‌رفتار‌حرفه‌
ای‌اطمینان‌حاصل‌نمایند.‌

2 -رعایت الزامات قانونی و رفتار حرفه ای
بانک‌کشاورزی،‌کلیه‌کارکنان‌و‌شرکت‌های‌تابعه آن، خود‌را‌ملزم‌به‌رعایت‌قوانین‌و‌مقررات‌و‌وفاداری‌به‌
آنها‌میدانند. ‌در ‌این‌راستا، کارکنان‌بانک‌وظایف‌خود‌را ‌به ‌صورت‌قانونی، ‌صادقانه،‌مبتنی‌بر ‌اصول‌اخالقی‌و ‌با‌
اجتناب‌از‌هر‌آنچه‌بر‌اساس‌قوانین‌و‌مقررات‌تخلف‌شناخته‌میشود،‌انجام‌میدهند.‌

 -رقابت منصفانه
بانک‌کشاورزی ‌به ‌دنبال ‌رقابتی ‌صادقانه ‌و ‌منصفانه ‌است. ‌کارکنان ‌بانک‌مجاز ‌به ‌ارائه ‌یا ‌معاوضه ‌اطالعات‌
داخلی‌بازار‌بانک‌با‌سایر‌بانک‌ها و یا مشتریان‌نمیباشند.‌بیان‌و‌انتشار‌اطالعات‌داخلی‌سایر‌بانک‌ها‌که‌هنوز‌به‌صورت‌
عمومیمنتشر‌نشده‌است‌نیز‌مغایر با رفتار‌حرفه‌ای و‌مقررات‌میباشد.‌

4 -رفتار عادالنه
بانک‌کشاورزی‌رابطه ‌بلند ‌مدت‌خود ‌با‌مشتریان‌را ‌بر ‌پایه ‌اعتماد ‌بنا‌نهاده ‌است‌و ‌در ‌تعامل ‌با‌آنها‌تالش‌
میکند‌عدل‌و‌انصاف‌را‌رعایت‌نماید. در‌این‌راستا،‌بانک به‌دنبال‌منافع غیر قانونی نیست، از اطالعات‌مشتریان سوء‌
استفاده‌نکرده و از ‌این‌اطالعات محافظت‌مینماید،‌در‌مورد‌خدمات خود‌توضیح‌دقیق‌و‌شفاف‌)زبانی،‌نوشتاری،‌
تصویری‌و‌…‌( ارائه‌میدهد‌و‌از‌ارائه‌اطالعات‌اشتباه‌که‌باعث‌گمراهی‌مشتریان‌شود‌اجتناب‌مینماید.
به‌منظور‌رسیدگی‌به‌شکایت‌های‌مشتریان‌و‌در راستای اجرای ماده 25 قانون ارتقای نظام سالمت اداری و
مقابله با فساد، بانک کشاورزی اقدام به راه اندازی سامانه رسیدگی به شکایت نموده است.‌از طریق این سامانه، شاکیان
قادر به ارسال شکایت خود به حوزه نظارت بانک میباشند. عالوه‌بر‌آن به منظور پاسخگویی و ارتباط مستقیم همکاران
و مشتریان، مرکز ارتباط سبز با‌شماره‌تلفن‌81301-021 فعال‌میباشد.

-شایسته ساالری
شایسته ساالری و استفاده از نیروهای کارآمد، یکی از اصول اساسی و از عوامل موفقیت و حرکت بانک به
سمت افزایش‌بهره وری، پویایی و تحول است.‌رشد فزاینده و تصاعدی دانش بانکداری و تغییرات مستمر در نیازها و
خواستههای مشتریان، ارتقای مستمر شایستگی کارکنان بانک به منظور توفیق در رقابت سازمانی را ضروری میسازد.‌از
این رو در بانک ضمن توجه به توسعه و بهبود مستمر ظرفیت های فردی و سازمانی و بالندگی سرمایه انسانی، انتخاب و
تصدی پست های مهم سازمانی در چارچوب نظام جامع انتصابات، از طریق صدور فراخوان و ارزیابی داوطلبان انجام
می گردد.

6 -مدیریت دانش
بانک با هدف ارتقاء بهره وری و دستیابی به اهداف خود، به فرایند های خلق، نگهداری، تسهیم و بکارگیری
دانش- مبتنی بر فرهنگ و فناوری- در تمامی سطوح، توجه ویژه دارد.

7 -حراست از منافع بانک

استفاده‌از‌دارایی‌ها‌و‌امکانات‌بانک‌)منابع‌انسانی،‌فیزیکی،‌مالی،‌تکنولوژیکی،‌داده،‌اطالعات،‌برند،‌آرم‌و‌

نام‌بانک(‌فقط‌در‌جهت‌انجام‌وظایف‌سازمانی‌و‌کسب‌درآمد‌برای‌بانک‌مجاز‌میباشد‌و‌تحت‌هیچ‌شرایطی، استفاده‌

از‌آنها‌برای‌رسیدن‌به‌منافع‌شخصی‌شایسته نخواهد‌بود.‌فروش،‌اجاره‌و‌قرض‌دارایی‌های‌بانک‌با‌رعایت‌قوانین،‌

مقررات‌و‌دستورالعمل‌های‌داخلی‌بانک و در‌جهت‌تحقق‌اهداف‌بانک‌مجاز‌می‌باشد.‌همچنین‌هرگونه‌محصوالت و‌ خدماتی ‌)مانند ‌گزارش، ‌تحلیل، ‌برنامه، ‌اپلیکیشن ‌و ‌…( ‌که ‌کارکنان ‌در ‌راستای ‌انجام ‌وظایف ‌شغلی ‌خود ‌ایجاد‌

مینمایند،‌دارایی‌بانک‌محسوب‌شده‌و‌بانک‌مالک‌ارزش‌دارایی‌خلق‌شده‌میباشد.

8 -حفاظت از اطالعات محرمانه
تمامیامور بانکی )عملیات ‌الکترونیکی، ‌نوشتاری، ‌صوتی، ‌تصویری ‌و ‌یا ‌زبانی( صرف نظر از اینکه به بانک،‌
کارکنان‌یا به مشتریان مربوط میشود، با حفظ محرمانگی اطالعات‌اجرا میشود.‌این امر رعایت اسرار، حفظ اسناد‌و‌
اطالعات‌داخلی بانک، امنیت داده ها و‌حفاظت از داده های حساس‌و همچنین حریم خصوصی را نیز شامل‌میشود.‌
به ‌طور ‌کلی ‌اطالعات اخذ ‌شده از مشتریان )اطالعات ‌شناسایی، ‌مالی، ‌شغلی، ‌مراجعات ‌و…( محرمانه تلقی ‌شده ‌و‌
اطالعات و اسناد بانکی آنها‌تحت‌هیچ‌شرایطی‌بدون مجوز مراجع‌قانونی‌در اختیار دیگران قرار نخواهد‌گرفت. ارائه‌
اطالعات‌با‌مجوز‌مرجع‌قانونی‌به‌صورت‌موجز‌و‌مختصر‌مجاز‌میباشد‌و‌انتقال‌اطالعات‌بایستی‌به‌گونهای‌صورت‌
گیرد‌که‌امنیت‌آنها‌دچار‌مخاطره‌نشود. ضبط‌و‌ثبت‌صدا‌و‌تصویر‌و‌تماس‌های‌تلفنی‌بر‌اساس‌قوانین‌جاری‌کشور‌
میباشد ‌و ‌تصاویر ‌و ‌صدای ‌ضبط ‌شده ‌توسط ‌وسایل ‌الکترونیک‌بانک، ‌در ‌صورت ‌صدور ‌دستور ‌مقام ‌قضایی ‌ارائه‌
میگردد.

 -تعارض منافع
بانک‌متعهد‌میشود‌تمامیاقدامات‌الزم‌برای‌مدیریت‌تعارض‌منافع‌بین‌مشتریان و‌بانک،‌مشتریان‌و‌کارکنان‌
و‌بین‌واحد‌های‌بانک‌را‌انجام‌دهد‌و‌در‌شرایطی‌که‌تعارض‌منافع‌با‌مشتریان‌غیر‌قابل‌اجتناب‌باشد‌در‌چارچوب‌
قوانین‌و‌مقررات، حداکثر‌مساعدت‌را‌خواهد‌نمود.‌همچنین‌بانک‌در‌راستای‌کاهش‌تعارض‌منافع با‌کارکنان‌ناشی‌از‌
بی‌عدالتی‌و‌ارتقاء‌شغلی غیر‌منصفانه،‌تالش‌در‌توسعه‌نظام‌شایسته‌ساالری‌دارد.‌
4

10 -اصل بی طرفی
تصمیمات‌بانک‌کامال‌بی‌طرفانه‌و‌صرفا‌براساس‌جنبه‌های‌قانونی‌و‌اخالقی‌صورت‌میپذیرد.‌منافع‌شخصی‌
کارکنان‌بانک‌در‌خصوص‌سود‌و یا روابط‌خانوادگی‌و دوستانه‌با‌ذینفعان‌بانک‌نباید‌هیچ‌نقشی‌در‌تصمیمات‌آنها‌
داشته‌باشد.‌

11 -ارتباطات و رسانه های اجتماعی
سخنگوی ‌رسمی ‌بانک‌در ‌ارتباط ‌با ‌رسانه ‌ها ‌و ‌ارباب ‌جراید، اداره ‌کل ‌روابط ‌عمومی ‌و ‌همکاری ‌های‌
بینالملل‌است.‌کارکنان‌در‌مواجهه‌با‌خبرنگاران‌و‌رسانه‌های‌اجتماعی،‌پس‌از‌اخذ‌مجوز‌از‌اداره‌کل‌روابط‌عمومی‌
و‌همکاری‌های‌بینالملل‌می‌توانند‌به‌عنوان‌کارشناس‌بانک‌اقدام‌به‌ارائه‌نظرات‌کارشناسی خود نمایند.‌همچنین‌
بیان‌نظرات‌شخصی‌با نام‌بانک‌ممنوع‌است.
ایجاد‌سایت،‌وبالگ،‌ایمیل،‌پادکست،‌گروه‌و‌صفحه‌شخصی‌در‌اینترنت،‌شبکه‌های‌اجتماعی،‌فیلم،‌کتاب‌و‌
مقاله‌با‌نام‌بانک‌کشاورزی،‌فقط‌بر‌عهده‌اداره‌کل‌روابط‌عمومی‌و‌همکاری‌های‌بینالملل‌است.‌همچنین‌انتشار‌یا‌
بازنشر‌نامه،‌اعالمیه‌و‌یا‌بیانیهای‌که‌توسط‌بانک‌به‌صورت‌عمومیمنتشر‌نشده‌است،‌مغایر‌قانون‌و‌مقررات‌میباشد‌و‌
برابر‌ضوابط‌اداری‌با‌آن‌برخورد‌خواهد‌شد.‌

12 -پذیرش هدیه
منظور‌از‌هدیه‌اعطای‌هرگونه‌مال،‌منفعت، تسهیالت، تخفیف،‌ابراء، مزیت‌خاص،‌امتیاز‌یا‌حق‌مالی‌یا‌غیر‌
مالی‌است.کارکنان‌مجاز‌به‌پذیرش‌هدیه‌نمیباشند.

13 -مدیریت ریسک
انتظار‌می‌رود همه کارکنان از‌ریسک‌فعالیتهای‌شغلی‌خود‌آگاهی‌کافی‌داشته‌باشند. آنها مسئول‌شناسایی
ریسک‌های‌وظایف‌شغلی‌خود و مدیریت‌این‌ریسک‌ها با‌رعایت‌خط مشی ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و اطالعیه
ها میباشند.
عملکرد‌مدیران،‌الگویی‌از‌فرهنگ‌ریسک‌و رفتار‌حرفهای‌بانک‌میباشد.‌مدیران‌در‌مقام‌یک‌رهبر‌بایستی‌
سالمت،‌صداقت‌و‌احترام‌را‌در‌محیط‌کاری‌پرورش‌دهند.‌تصمیمات‌آنها‌بایستی‌بر‌اساس‌توانایی‌ها‌و‌شایستگی‌افراد‌
و‌به‌دور‌از‌تعصب‌و‌جانبداری‌باشد‌و‌کارکنان‌را‌در‌فرایندهای‌کاری‌و‌پیشرفت‌در‌مسیر‌شغلی‌حمایت‌نمایند.‌
5
مدیران برای‌کاهش‌ریسک‌موظف‌به‌رعایت‌موارد‌ذیل‌میباشند:
– اطمینان‌از‌درک‌صحیح کارکنان‌از‌منشور‌رفتار‌حرفه‌ای‌و‌پایبندی‌به‌آن
– تقویت‌محیط‌کاری‌سالم‌، تالش‌برای‌رفع‌موانع انجام‌تصمیم صحیح و‌راهنمایی‌کارکنان‌در‌تصمیم‌گیری‌ها
– اطمینان‌از‌آگاهی‌کارکنان‌از‌ریسک‌فعالیت‌ها‌و‌رفتارهای‌خود‌و‌راه‌های‌دریافت‌راهنمایی‌و‌مشورت
– اطمینان‌از‌رفتار‌محترمانه‌کارکنان‌با‌یکدیگر
– گزارش‌موارد‌نقض رویه‌ها‌و‌سیاست‌ها‌ی‌رفتاری‌به‌مقامات‌باالتر

14 -گزارش دهی و افشاگری
بانک تالش‌می‌کند‌با‌به‌کارگیری‌سامانه‌ها‌و‌رویه‌های‌مقتضی،‌محیط‌کاری‌امنی فراهم‌آورد تا‌هر‌فرد
بتواند‌موارد‌نقض‌قوانین‌و‌مقررات‌و رفتارهای‌غیر‌اخالقی‌را‌به‌صورت‌بی‌نام‌گزارش‌دهد.‌

15 -فساد، ارتشاء و کالهبرداری
بانک از تالش های صورت گرفته برای مبارزه با فساد، رشوه و ‌کالهبرداری در هر دو عرصه داخلی و
بینالمللی در‌چارچوب‌قوانین‌و‌مقررات‌ابالغی‌از‌سوی‌مقام‌ناظر‌حمایت میکند.‌در این راستا، بر‌اساس‌قوانین‌و‌
مقررات ‌و ‌دستورالعمل ‌های ‌صادره ‌توسط ‌سازمان ‌های ‌نظارتی داخلی، با رشوه، فساد ‌و ‌کالهبرداری در تمامی بخشهای‌بانک مقابله میشود. کلیه کارکنان متعهد میباشند که بانک را در برابر ریسک های ناشی از فساد، رشوه‌و‌
کالهبرداری محافظت نموده و‌در صورت‌مشاهده‌هر‌یک‌از‌موارد مذکور، مراتب‌را‌ به‌ادارات‌ذیربط‌گزارش‌نمایند.

16 -مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
بانک کشاورزی‌تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت‌مینماید و‌سیاست های مربوط به کنترل‌و‌اعمال مبارزه با
پولشویی و تامین مالی تروریسم، تابع دستورات این نهاد تنظیم میشود. بانک‌وظایف‌تخصصی‌کارکنان‌را‌از طریق‌
تصویب‌دستورالعمل‌های داخلی‌به‌آنها ابالغ‌مینماید. همچنین‌تمامیتراکنش‌ها‌بر‌اساس‌استاندارد‌های‌موجود‌
مورد‌بررسی‌و‌پایش‌قرار‌گرفته و‌تراکنش‌ها‌و‌معامالت‌مشکوک‌به‌مرکز اطالعات مالی و مبارزه با پولشویی ایران‌
گزارش‌میشود.

17 -تحریم های مالی بین المللی
بانک‌کشاورزی‌قوانین‌و‌دستورالعمل‌های‌مربوط‌به‌تحریم‌های‌مالی‌بین‌المللی‌که‌توسط‌نهادهای‌ناظر‌
داخلی ابالغ‌شده ‌است‌را‌رعایت‌مینماید و ‌همکاری‌با‌اشخاص‌درج‌شده‌در ‌لیست‌تحریم‌های‌مذکور حتی‌در‌
جهت‌منافع‌بانک‌مجاز‌نمی‌باشد.

18 -مسئولیت های اجتماعی
بانک ‌کشاورزی فراسوی ‌منافع ‌اقتصادی و با ‌هدف ‌تحقق ‌توسعه ‌پایدار، ‌به ‌منظور ایفای ‌مسئولیتهای‌
اجتماعی خود‌تالش‌میکند.‌با‌توجه‌به‌محدوده‌گسترده مسئولیتهای‌اجتماعی و‌بر‌اساس‌ارزشهای‌بانک،‌موارد‌
ذیل‌از‌اهداف‌و‌فعالیتها‌بانک‌کشاورزی‌در‌راه‌خدمترسانی‌به‌جامعه‌می‌باشند:
– ارتقاء‌سطح معیشت‌و‌زندگی‌کشاورزان
– توانمندسازی‌زنان‌روستایی
– توسعه‌و‌رونق بخش‌کشاورزی
– حمایت‌از سرمایهگذاری‌در‌جهت‌خودکفایی‌و‌ارتقای‌کیفیت‌صنعت‌غذایی‌کشور
– تزریق‌سرمایه‌و‌جهت‌بخشی‌به‌طرحهای‌کشاورزی‌در‌راستای‌حفظ‌منابع‌طبیعی‌و‌حفاظت‌از‌محیط‌زیست
– فعالیت‌های‌انسان‌دوستانه‌و‌خیریه
– حمایت‌مادی‌و‌معنوی‌از‌فعالیت‌های‌علمی،‌آموزشی،‌ورزشی،‌فرهنگی‌و‌هنری

19 -احترام به محیط زیست

بانک‌کشاورزی‌یکی‌از‌حامیان‌اصلی‌حفاظت‌از‌محیط‌زیست‌در‌ایران‌میباشد‌و‌با‌توجه‌به‌رسالت‌بانک‌در‌

بخش‌کشاورزی، از ‌هیچ‌کوششی دریغ‌نمیشود. ‌بنابراین‌همواره تالش‌میشود‌همکاری‌الزم ‌با‌سایر ‌سازمان‌های‌

داخلی‌و‌بین‌المللی‌برای‌تحقق‌بانکداری‌سبز‌به‌عمل‌آید. در‌این‌راستا،‌اصالح فرآیندهای بانکی همچون توسعه

بانکداری الکترونیکی و حذف کاغذ،‌توسعه زیرساخت های بانکداری الکترونیک به‌منظور‌کاهش‌مراجعه حضوری و

کاستن از‌مصرف سوخت در‌ایاب‌و‌ذهاب،‌پشتیبانی‌از‌طرح‌های‌توسعه جنگل درکشور، بهبود استفاده از منابع آب،‌

ایجاد توان‌رقابتی برای صنعتگران کشور برای ساخت و عرضه وسایل کنترل و کاهش آلودگی،‌افزایش آگاهیهای

عامه مردم در زمینه های محیط زیست،‌اصالح‌مقررات‌اعطای‌تسهیالت‌در‌جهت‌رعایت‌هر‌چه‌بیشتر‌حفاظت‌از‌منابع‌

طبیعی‌و‌زیست‌محیطی و…‌مهمترین‌اقداماتی‌است‌که‌در‌بانک‌درحال‌انجام‌میباشد.