فروشگاه

فهرست مطالب

کاهش بارندگی و به دنبال آن کاهش 13 درصدی تولید
برگ سبز چای

شلتوک برنج

کاهش بارندگی و به دنبال آن کاهش 13 درصدی تولید برگ سبز چای

1401/09/07
حبیب جهانسوز رئیس سازمان چای کشور اظهار داشت از ابتدای فصل برداشت تا کنون خرید برگ سبز چای به بیش از 116 هزار تن رسیده است. این در حالی است که تاکنون بیش از 813 میلیارد تومان که معادل است با 85 درصد از مطالبات چایکاران پرداخت شده است.

وی با اضافه کردن اینکه از این میزان ازخرید 76 درصد سهام دولت بوده و 24 درصد دیگر از سهم دولت باقی مانده است به مکاتبات و اقداماتی که برای پرداخت سر موعد مطالبات به چایکاران انجام شده است اشاره کرد.

وی ادامه داد: سهم پرداختی کارخانجات دولت به چایکاران تا به حال 90 درصد است که انجام میشود.

در ادامه جانسوز با شاره به این موضوع که 80 درصد باغات چای کشور در زمین های دیم واقع شده و به بارندگی وابسته است اذعان کرد: در پی کاهش بارندگی ها، تولید برگ سبز چای نسبت به سال گذشته حدود 13 درصد کاهش داشته است که اگر به زراعی و افزایش احیای باغات چای را انجام نمیدادیم امسال با کاهش 25 درصدی تولید برگ سبز چای مواجه میشدیم.