فروشگاه

فهرست مطالب

130 هزار تن خرید برگ سبز چای در شمال پیش بینی شد.

برگ سبز چای

130 هزار تن خرید برگ سبز چای در شمال پیش بینی شد.

1402/02/17

امروز یکشنبه به گزارش خبرگزاری بازار حبیب جهانساز اظهار کرد: خرید 130 هزار تن برگ سبز چای امسال پیش بینی میشود.

درباره نرخ خرید برگ سبز چای درجه یک و دو از کشاورزان جهانساز گفت: ۱۳ هزار و ۹۹۰ تومان برگ سبز درجه یک و ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان درجه دو ز کشاورزان خریداری می شود. این نرخ ها ابلاغ شده است که توسط کارخانه ها حدود 75 درصد و توسط دولت حدود 25 درصد پرداخت میشود.

ایشان ادامه داد: ۱۲۶ کارخانه عقد قرارداد برای خرید تضمینی تاکنون انجام شده است. با توجه به شرایط اقلیمی،بیشتر برگهای خریداری و تولید شده از نوع درجه یک بود که ارزش آن ۶۴ میلیارد تومان است.

ایشان اضافه کرد: 5 هزار و 866 تن چای خشک تاکنون تولید شده است. 116 هزار تن برگ سبز چای در سال گذشته خریداری کردیم. پیش‌بینی کردیم امسال که از ۱۳۰ هزار تن فراتر رود و سهم مازندران از این میزان ۱۰ درصد است.

جهانساز گفت: تولید چای در استان مازندران 10 درصد می باشد. در تنکابن 657 برگ سبز و در رامسر 187 تن تاکنون خریداری شده است.

رئیس سازمان چای کشور افزود: حدود 10 کارخانه فعال در استان مازندران می باشد که از این تعداد هفت کارخانه در تنکابن و سه کارخانه در رامسر فعالیت می‌کند.

در پایان وی ادامه داد: این کارخانه ها اقدام به خرید تضمینی برگ سبز می کنند.