کودگندم

معیار مناسب کود گندم

کود گندم کود مرغی برای گندم کودگندم از مهم‌ترین غلات است که جزو قوت غالب مردم جهان است. ‌این محصول بیشترین مساحت زیر کشت محصولات غذایی را به خود اختصاص داده‌است . تجارت جهانی گندم به تنهایی از مجموع تمام محصولات کشاورزی دیگر بیشتر است. از لحاظ نوع کشت معمولاً گندم ها را به دو […]

نقش گوگرد در مواد غذایی

نقش گوگرد در تولید مواد غذایی

نقش گوگرد در تولید مواد غذایی گوگرد در تولید مواد غذایی نقش گوگرد در مواد غذایی وقتی صحبت از گوگرد می شود ، محصولات یکسان نیستند. برای برخی از محصولات ، گوگرد موجود درخاک می تواند کافی باشد ، درحالی که برای گیاهان دیگر بدون کود گوگردی مناسب ضررهای شدیدی به محصول وارد می شود.   از آنجا […]