فروش جلبک دریایی خارج از طرح ( هر کیلوگرم )

فروش فوق العاده جلبک دریایی (سیوید)

1- کود محرک رشد پنج عنصر اقتصادی کشاورزی
2- مقاوم کردن گیاه برای تنش های محیطی
3- افزایش کمی و کیفی محصولات
4- کمک به ریشه زایی
5- کمک به گلدهی
6- معجزه کشاورزی
7- افزایش تناژ برداشت در هکتار
8- ضد یخ
9- ضد سرما
10- کود چند منظوره
11- ضد تنش

سفارش کود جلبک دریایی (طرح تخفیف دار)