فروشگاه

افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشور

افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشور وزیرجهادکشاورزی اظهار داشتند که 11.7 درصد از تولید ناخالص ملی مربوط به بخش کشاورزی میباشد و بالاترین سهم سرمایه گذاری در سالهای قبل وجود داشته که باید سریعا جبران گردد. ایشان تنها مسیر جبران سرمایه گذاری را ایجاد انگیزه توصیف نمودند و ادامه دادند که این مورد نیز […]