فروشگاه

تولید برنج بدون سموم

تولید برنج بدون سموم برنج بدون سم پاشی در کشور تولید گردید. به گزارش خبرگزاری ها ریاست موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور در حاشیه چهارمین کنگره گیاه پزشکی اذعان داشتند که تعامل خوبی با تولیدکنندگان و کشاورزان نمونه ایجاد شد. مهمترین اطلاعات ارزشمندی که با همکاری موسسه برنج کشور به آن دست پیدا کرده ایم […]