فروشگاه

در طرح جهش تولید دیمزارها بین کشاورزان کود رایگان توزیع شد.

توزیع کود رایگان

در طرح جهش تولید دیمزارها بین کشاورزان کود رایگان توزیع شد. 1401/12/17 امروز چهارشنبه 17 اسفندماه بر اساس ارزیابی های میدانی کارشناسان ناظر سازمان جهادکشاورزی و کارشناسان ماظر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ضیایی اظهار کرد: این طرح در قالب جهش تولید در دیمزارها با وجود کاهش نزولات آسمانی و وضعیت رشد رویشی این […]