فروشگاه

سند دار شدن اراضی کشاورزی

سند دار شدن اراضی کشاورزی سند دار شدن تمام اراضی کشاورزی تا پایان سال 1401 به گزارش خبرگزاری ها وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر لزوم تسریع صدور سند تک برگ برای اراضی کشاورزی اظهار داشتند که در سال پیش اقدامات خوبی در حوزه صدور اسناد زراعی ایجاد شد که البته باید تقویت شود. همچنین […]