بهترین کود برای زعفران

کود پتاس برای زعفران و ویژگی‌های آن

بهترین کود برای زعفران انواع کود مناسب برای زعفران بهترین کود برای زعفران کودهای شیمیایی مواد مغذی اصلی (نیتروژن، فسفر و پتاسیم و عناصر مهم ثانویه) مورد نیاز گیاهان را تأمین می‌کنند. محصولات مبتنی بر نیتروژن بزرگترین گروه کود را تشکیل می‌ دهند. و پس از آن کود های مبتنی بر فسفر و پتاسیم قرار […]