فروشگاه

واردات غلات

غلات

واردات غلات به ایران کشور ما ایران استعداد و پتانسیل زیادی برا یخودکفایی در تمام محصولات کشاوری دارد ولی با این حال تا رسیدن با آن نقطه واردات محصولات کشاورزی نقش مهمی در تعدیل قیمت آنها در بازار و دسترسی مردم به آن ها دارد.بنابراین اهمیت واردات غلات و نقش آن در سلامت عموم مردم […]