معجزه های اسيد هیومیک

اسید هیومیک مایع

معجزه های اسيد هیومیک مدت زمان مطالعه : حدود 2 دقیقه  گرداورنده : واحد تحقیق و توسعه سازمان تامین نهاده   يكی از تكنيك هایی که در  کشاورزی برای مكمل كودهای طبيعی برای گياهان آپارتمانی ، تقویت کننده خاک ، افزايش كارايی خاک و بازدهی کشت و زراعت انجام میدادند استفاده از اسید هیومیک است. استفاده از […]