فروشگاه

فهرست مطالب

عوارض صادرات 70 درصدی گوجه فرنگی تا پایان سال تمدید شد.

عوارض 70 درصدی گوجه فرنگی

عوارض صادرات 70 درصدی گوجه فرنگی تا پایان سال تمدید شد.

1401/11/15

روز شنبه علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر خبر تمدید عوارض صادراتی گوجه فرنگی زراعی را به میزان 70 درصد ارزش پایه صادراتی به گمرکات اجرایی اعلام کرد.

در 12 بهمن ماه طبق بخشنامه که صادر شده گفته شده است: از تاریخ 12 بهمن 1401 تا پایان سال جاری بنا به صراحت متن نامه دفتر مقررات صادرات و واردات ، میزان عوارض صادراتی گوجه فرنگی زراعتی تحت کد طبقه بندی شماره 70200100 به میزان 70 درصد ارزش پایه صادراتی و تایید سیستمی نماینده معرفی شده وزارت جهادکشاورزی مندرج در بخشنامه پیروی تعیین گردیده است. لذا دستور فرمائید وفق نامه های مزبور و با رعایت کلیه قوانین و نقررات و ضوابط جاری اقدام لازم معمول دارند.

در پایان گفت: بدهی است اخذ نیم درصد عوارض آب مجازی موضوع قانون بودجه سال 1401 کل کشور همچنان به قوت خود باقی است.