فروشگاه

شماره حسابهای شرکت

شماره کارت

5041-7211-1193-4833

شماره حساب

10-8113201-2

شماره شبا

IR690700001000228113201002

صاحب حساب

شرکت تامین نهاده ایرانیان ملک سلیمان

شماره کارت

6037-7088-0003-1918

شماره حساب

1025497563

شماره شبا

IR510160000000001025497563

صاحب حساب

شرکت تامین نهاده ایرانیان ملک سلیمان

شماره کارت

6104-3388-0015-7741

شماره حساب

9662173176

شماره شبا

IR660120000000009662173176

صاحب حساب

شرکت تامین نهاده ایرانیان ملک سلیمان

شما مشتری گرامی در صورت تمایل میتوانید با زدن بر روی کلید درگاه  جهت واریز وجه از این طریق نیز اقدام فرمایید 

عملکرد

واریز مستقیم وجه

صاحب حساب

شرکت تامین نهاده ایرانیان ملک سلیمان