شماره کارت : ​4833-1193-7211-5041

شماره حساب : 2-8113201-10

شماره شبا : IR690700001000228113201002

صاحب حساب : شرکت تامین نهاده ایرانیان ملک سلیمان

شماره کارت : 1918-0003-7088-6037

شماره حساب : 1025497563

شماره شبا : IR510160000000001025497563

صاحب حساب : شرکت تامین نهاده ایرانیان ملک سلیمان

شماره کارت : 7741-0015-3388-6104

شماره حساب : 9662173176

شماره شبا : IR660120000000009662173176

صاحب حساب : شرکت تامین نهاده ایرانیان ملک سلیمان

شماره کارت : ​4833-1193-7211-5041

شماره حساب : 2-8113201-10

شماره شبا : IR690700001000228113201002

صاحب حساب : شرکت تامین نهاده ایرانیان ملک سلیمان